Zoya Akhtar, Prince Shah, Anil Lakhwani, Luis Casacuberta, Rahil Badhwar, Zoya Parvin Movies